აქტუალური
მორიგი შეტევა ავტოფარეხებზე

garageთბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით, ორმანქანიანი ავტოფარეხების მფლობელებს ქონების გადასახადის გადახდა მოუწევთ. გადასახადის ოდენობა მიწის ნაკვეთის (სადაც განთავსებულია ავტოფარეხი) ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, გადასახადის საბაზისო განაკვეთის შესაბამის ტერიტორიულ კოეფიციენტზე გადამრავლებით გამოიანგარიშება. გადასახადის საბაზისო განაკვეთი ერთ კავდრატულ მეტრზე 0,24 ლარია.